Rabu, Mei 27, 2015

“KEBERKESANAN MODEL METHOD DALAM PENYELESAIAN MASALAH DARAB DAN BAHAGI TAHUN 2” BAB 3


“KEBERKESANAN MODEL METHOD DALAM PENYELESAIAN MASALAH  DARAB DAN BAHAGI
TAHUN 2”

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN


1.0        Pendahuluan

Metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka-bentuk, mengumpul dan menganalisis data sebagai bukti bagi menyokong rumusan kajian yang dilakukan. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, metodologi membawa maksud sistem yang  merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan atau disiplin. Tujuan metodologi adalah untuk membantu dengan lebih terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Aspek reka bentuk kajian terdiri daripada pendekatan kajian, persampelan kajian, cara pengumpulan data, teknik memproses data dan penulisan laporan. Reka bentuk kajian pada asasnya terbahagi kepada bentuk kuantitatif dan kualitatif.

Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk mengkaji keberkesanan Model Method dalam penyelesaian masalah  darab dan bahagi murid tahun dua di SK Bukit Sentosa, Rawang. Bab ini, menggariskan bagaimana kajian dijalankan yang merangkumi reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian, kesahan instrumen, kajian rintis, prosedur pengumpulan data dan prosedur penganalisaan data.


2.0        Rekabentuk Kajian

Reka bentuk kajian adalah satu kaedah yang dibina untuk mendapatkan maklumat bagi menjawab persoalan kajian yang dibina. Menurut Rodney, L.C (1997) menyatakan bahawa reka bentuk kajian adalah bertujuan untuk mencari maklumat bagi mencapai sesuatu matlamat penyelidikan. Matlamat penyelidikan bagi kajian ini adalah berdasarkan persoalan kajian serta objektif yang hendak dicapai. Mohd Najib (1999) menyatakan bahawa reka bentuk kajian memenuhi dua fungsi utama iaitu mewujudkan keadaan untuk perbandingan yang diperlukan oleh persoalan kajian dan membolehkan penggunaan analisis statistik data untuk membuat interpretasi tentang kepentingan kajian.

Reka bentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian kuantitatif. Pendekatan ini memerlukan pengkaji menggunakan pengiraan statistik untuk membuat pengolahan data. Melalui pendekatan kuantitatif, persoalan kajian boleh dijelaskan dalam bentuk numerik. Hasil dapatan daripada kajian ini boleh dihuraikan dalam bentuk perkiraan yang merangkumi nombor dan juga formula-formula yang tertentu. Pendekatan berbentuk kuantitatif yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk item ujian iaitu ujian pra dan ujian pos . 

Kajian ini menggunakan reka bentuk kuasi eksperimen yang melibatkan dua kumpulan kelas Tahun 2. Satu kumpulan akan mewakili kumpulan kawalan (KK) dan satu kumpulan lagi akan mewakili kumpulan rawatan (KR). Bagi menjalankan kajian kuasi eksperimen ini, pengkaji memilih dua kelas yang sedia ada di sekolah. Kumpulan kawalan merupakan kumpulan murid yang menerima pembelajaran penyelesaian masalah darab dan bahagi nombor menggunakan kaedah konvensional sementara kumpulan rawatan pula ialah kumpulan murid yang didedahkan dengan penggunaan Model Method bagi menyelesaikan soalan berbentuk penyelesaian masalah darab dan bahagi nombor ini. Menurut Azizi Yahaya et al. (2007), kumpulan rawatan biasanya menerima atau mengalami satu layanan baru yang sedang dalam kajian, sementara kumpulan kawalan menerima layanan yang berbeza atau dibekalkan dalam bentuk biasa.

Kedua-dua kumpulan tersebut diberi ujian pra dan ujian pos sebelum dan selepas kajian dijalankan. Walaupun pemilihan sampel tidak dilakukan secara rawak tetapi pengkaji telah mengenalpasti bahawa sampel bagi kedua-dua kumpulan tersebut mempunyai kebolehan pencapaian yang hampir sama berdasarkan peperiksaan akhir tahun 2014. Hal ini kerana, menurut Campbell & Stanley (1996), reka bentuk kuasi eksperimen adalah melibatkan dua kumpulan yang setara.

Reka bentuk kuasi eksperimen ini dipilih untuk mengenalpasti perbezaan pencapaian dalam tajuk penyelesaian masalah darab dan bahagi bagi kedua-dua kumpulan, iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Di dalam reka bentuk kuasi eksperimen ini terdapat dua pemboleh ubah yang dikaji, iaitu pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tak bersandar (bebas). Pemboleh ubah bersandar dalam kajian ini ialah pencapaian markah dalam tajuk penyelesaian masalah darab dan bahagi nombor yang diperoleh melalui ujian pra dan ujian pos manakala pembolehubah tak bersandar pula ialah kaedah pembelajaran dengan menggunakan Model Method dan kaedah konvensional. Menurut Azizi Yahaya et al. (2007), satu bahagian persekitaran yang dimanipulasi adalah pemboleh ubah tak bersandar, manakala kesan tingkah laku manipulasi adalah pembolehubah bersandar, iaitu apa yang diukur.

Dalam kajian ini, kumpulan kawalan digunakan untuk melihat sebarang perubahan dalam min skor pencapaian bagi ujian pos apabila rawatan diberikan kepada kumpulan rawatan. Reka bentuk kajian kuasi eksperimen adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2 di bawah :


Subjek
Kumpulan
Ujian-Pra
Pembolehubah Bersandar
(Rawatan)
Ujian-Pos
Borang Soal Selidik
R
KR
T1
X
T2
T3
R
KK
T1

T2


Jadual 3.1: Reka bentuk Kajian Kuasi Eksperimen

Nota:
R         -  Pemilihan subjek adalah secara rawak
KR      -  Kumpulan Rawatan
KK      -  Kumpulan Kawalan
X         -  Pembelajaran menggunakan Model Method
T1        -  Ujian Pra
T2       -  Ujian Pos
T3        - Borang Soal Selidik1.0        Populasi dan Persampelan

Menurut Sugiano (2006), populasi adalah wilayah generalisasi yang mempunyai kualiti dan ciri-ciri tertentu yang ditetapkan oleh pengkaji untuk dipelajari dan kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan. Sampel pula adalah sebahagian daripada jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. Seseorang pengkaji tersebut tidak mungkin dapat mengkaji keseluruhan sesuatu populasi. Oleh itu, sampel kajian diperlukan bagi membantu pengkaji untuk membuat kesimpulan bagi sesuatu populasi.

Populasi yang diambil dalam kajian ini adalah murid Tahun 2 di SK Bukit Sentosa, Rawang. Bagi pemilihan sampel kajian pula, pengkaji memilih dua kelas Tahun 2 yang terdiri daripada 60 orang murid lelaki dan perempuan yang mempunyai pencapaian yang hampir sama. 30 orang murid dikelompokkan dalam kumpulan kawalan manakala 30 orang murid lagi dikelompokkan dalam kumpulan rawatan. Taburan  responden ditunjukkan pada Jadual 3.2 di bawah.

Kelas
Kekerapan
Peratus,%
Kawalan
30
50
Rawatan
30
50
Jumlah
60
100

Jadual 3.2: Taburan Responden Berdasarkan Kumpulan

Rasional pemilihan sampel seramai 60 orang bagi kajian ini adalah berdasarkan pendapat Majid Konting (2005) yang menyatakan sampel kajian yang sekurang-kurangnya terdiri daripada 30 orang responden sudah mencukupi untuk menjalankan kajian. Mohd Najib (1999) berpendapat lebih besar peratusan sampel daripada populasi adalah lebih baik kerana penyelidik mempunyai lebih kemungkinan untuk memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri populasi.
  

2.0        Instrumen Kajian

Instrumen kajian yang digunakan oleh pengkaji  di dalam kajian ini antaranya :
i.                    Soalan ujian pra dan ujian pos.
ii.                  Set soal selidik.
iii.                Pemerhatian.

Instrumen yang pertama ialah set soalan matematik.  Set soalan matematik terbahagi kepada dua iaitu Ujian Pra(Lampiran A) dan Ujian Pos(Lampiran B).  Keputusan murid daripada soalan ini adalah untuk membandingkan pencapaian murid kumpulan rawatan (KR) dan murid kumpulan kawalan (KK) dan seterusnya menganalisis keberkesanan kaedah Model Method yang digunakan.

Instrumen yang kedua pula ialah satu set soal selidik(Lampiran C).  Set soal selidik ini adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan minat murid terhadap matematik selepas pengajaran Model Method. Set soal selidik ini hanya diberikan kepada murid kumpulan rawatan sahaja (KR).      

Instrumen ketiga pula ialah melalui pemerhatian guru(Lampiran D).  Pemerhatian ini dilakukan sebanyak tiga kali dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang berbeza. Instrumen ini adalah untuk menilai keberkesanan kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru dan mengenal pasti amalan pembelajaran murid, serta menilai peningkatan minat dan kesungguhan murid dalam menyelesaikan masalah pembelajaran.


3.0        Kesahan Instrumen

Menurut Naimah (2012) menyatakan bahawa kesahan merujuk kepada sesuatu yang bererti dan berguna yang disimpulkan daripada skor ujian. Skor adalah konsep yang penting dalam konteks pengukuran konstruk ataupun gagasan seperti sikap, motivasi, persepsi, kecergasan dan pencapaian. Apabila seseorang penyelidik telah berjaya  menghasilkan dan membina instrumen bagi mengukur data yang sepatutnya diukur, hasil kajian itu dianggap baik dan sesuai untuk dijalankan dan borang soal selidik bolehlah diedar berdasarkan pendapat Azizi Yahaya et al. (2006) dalam kajian mereka yang bertajuk ‘Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan’.


4.0        Kajian Rintis

Bagi mendapatkan kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian ini, kajian rintis digunakan. Kajian ini mirip kepada kajian sebenar tetapi jumlah responden tidak mengikut jumlah responden sebenar. Menurut David (2011), fungsi kajian rintis ini ke atas soal selidik adalah bagi menyemak kejelasan dari segi aspek-aspek, arahan dan susun atur soal selidik tersebut. Ia juga bagi mendapat maklum balas tentang kesahan dan kebolehpercayaan terhadap aspek-aspek soal selidik. Bagi menjalankan kajian rintis ini saya telah memilih seramai 10 orang responden dari kelas Tahun 2 Cempaka yang tidak terlibat dalam kajian ini, dan instrumen kajian yang sama digunakan.


5.0        Tatacara Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dikategorikan kepada sebelum dan semasa kajian dijalankan. Semasa kajian dijalankan kelak, pengkaji akan menuruti prosedur pengumpulan data iaitu dimulai dengan ujian pra yang ditadbir sebelum mengajar tajuk penyelesaian masalah darab dan bahagi bagi murid-murid Tahun 2 yang terlibat. Ini diikuti dengan ujian pos yang akan diedarkan tiga hari selepas mengajar tajuk penyelesaian masalah darab dan bahagi Tahun 2. Untuk sesi yang seterusnya, murid daripada kumpulan rawatan (KR) diminta menjawab borang soal selidik yang disediakan bagi melihat tahap minat murid terhadap soalan penyelesaian masalah darab dan bahagi selepas diperkenalkan dengan Model Method.  


6.0        Tatacara Penganalisisan Data

Pengkaji memerlukan dua set instrumen yang akan diguna pakai apabila hendak menulis laporan terakhir kajian. Murid akan dikehendaki menjawab kedua-dua set instrumen secara bertulis. Pertama, pengkaji akan memastikan semua murid menjawab soalan-soalan ujian pra dan ujian pos. Penilaian dibuat ke atas jawapan murid dan disemak berdasarkan skema jawapan yang telah disediakan. Keputusan ujian pra dan ujian pos akan dianalisis dengan membandingkan min pencapaian murid bagi kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan.

Data-data daripada ujian pra dan ujian pos serta data daripada borang soal selidik akan dianalisis berdasarkan ujian statistik dan statistik deskriptif. Analisis statistik merupakan satu prosedur untuk mengukur dan menerangkan data kuantitatif (Wiersma, 2000). Menurut Azizi et al. (2007) pula, analisis statistik digunakan untuk menghuraikan ataupun membuat ringkasan pada maklumat atau pun data yang diperoleh. Kemudian data-data yang diperolehi nanti akan dianalisis dengan menggunakan perisisan SPSS (Statistic Package for Social Science) dan mengikut prosedur berikut :

            a) Perbezaan markah ujian pra dan ujian pos bagi setiap murid akan dicari untuk                     kumpulan kawalan dengan menggunakan ujian t.
            b) Min skor kesukaran item soalan akan digunakan untuk mengetahui tahap soalan                  penyelesaian masalah darab dan bahagi.


7.0        Rumusan

Sebagai kesimpulannya, dapat dirumuskan bahawa dalam bab ini, pengkaji telah membincangkan dan menghuraikan tentang penggunaan reka bentuk kajian, populasi dan persampelan serta instrumen kajian. Pengkaji juga telah membincangkan cara pengumpulan data dan penganalisaan data yang dilakukan. Data-data yang akan dikutip diharapkan dapat membantu penyelidikan untuk membuat kajian tentang keberkesanan penggunaan Model Method dalam tajuk penyelesaian masalah darab dan bahagi terhadap pencapaian murid Tahun 2. Selain itu, data ini akan menjadi panduan kepada para pendidik untuk merancang strategi pengajaran dan pembelajaran penyelesaian masalah darab dan bahagi dengan lebih baik. Diharap bab ini dapat menjelaskan keseluruhan metodologi kajian dengan baik.Rujukan
                       
Ee Ah Meng. (1998). Pengujian dan Penilan, Pemulihan, Pengayaan dan Pendidikan         Inklusif. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman

Erickson, D.K.(2000). A Problem-based Approach To Mathematics Instruction. Mathematics       Teacher. 92 (6):516-521.

Hassan Pardi. (1998). Pola kesilapan murid tahun 3 menyelesaikan masalah bercerita dalam           matematik: satu kajian kes. Tesis M.Ed., Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Noor Shah Saad.(2005). Pengajaran Matematik Sekolah Rendah & Menengah: Teori dan Pengkaedahan: Petaling Jaya:Harmoni Publication & Distributors Sdn Bhd


Mohammad Najib Abdul Ghafar.(1999). “Penyelidikan Pendidikan”.1st Edition. Johor Bahru:
Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
Mohd Majid Konting. (1993). “Penyelidikan Pendidikan”. Johor Bahru : Penerbit Universiti
Teknologi Malaysia.
Selasa, Mei 26, 2015

“KEBERKESANAN MODEL METHOD DALAM PENYELESAIAN MASALAH DARAB DAN BAHAGI TAHUN 2” BAB 1


 “KEBERKESANAN MODEL METHOD DALAM PENYELESAIAN MASALAH  DARAB DAN BAHAGI
TAHUN 2”

BAB 1

1.1  Pendahuluan

Matematik adalah satu bidang ilmu yang mampu melatih minda supaya  berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Matematik merupakan  mata pelajaran teras di peringkat sekolah rendah dan menengah.  Sifat matematik secara tabiinya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran.  Matematik juga adalah satu disiplin ilmu yang bersistematik dan menjadi bahasa dunia. Oleh yang demikian, matematik adalah antara bidang yang terpenting dalam sebarang usaha pembinaan insan.

Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) serta memastikan kurikulum sentiasa relevan, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bagi mata pelajaran matematik  telah diolah dan disusun semula bagi menggantikan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Penyusunan semula telah mengambil kira kesinambungan yang berterusan ke peringkat seterusnya. Pendidikan KBSR yang mulanya hanya menitikberatkan kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira telah ditambahbaik melalui  kurikulum baru KSSR, iaitu kemahiran menaakul.  

Oleh itu, proses kognitif dan pengetahuan yang berkembang semasa permulaan persekolahan adalah penting diberikan tumpuan demi untuk memajukan pembelajaran matematik.  Matematik merupakan wadah terbaik untuk mengembangkan profisiensi intelektual individu dalam membuat penaakulan logik, visualisasi ruang, analisis dan pemikiran abstrak. Murid mengembangkan kemahiran numerasi, penaakulan, cara berfikir dan menyelesaikan masalah melalui pembelajaran dan aplikasi matematik. 

Matlamat pendidikan matematik sekolah rendah ialah untuk membina dan mengembangkan kefahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1995).  Sehubungan dengan itu, program Matematik sekolah rendah memberi tumpuan kepada kemahiran mengira iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi dalam penyelesaian masalah harian secara berkesan dan penuh tanggungjawab. Penekanan terhadap aspek kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif yang berteraskan penyelesaian masalah juga dimasukkan ke dalam Sukatan Pelajaran Matematik. Terkini kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) juga sangat ditekankan dalam pembelajaran matematik.

Kajian-kajian lepas menunjukkan pengetahuan asas dalam pembelajaran matematik merupakan aspek penting bagi murid untuk menguasai matematik. Selain itu, kajian-kajian yang lepas juga mendapati bahawa murid-murid yang kurang memahami masalah matematik menggunakan pendekatan hafalan untuk mempelajari matematik. Murid ini hanya menghafal fakta-fakta, konsep serta kaedah penyelesaian masalah untuk menyelesaikan masalah matematik. Oleh sebab itu, mereka hanya mampu menyelesaikan masalah topik yang berkaitan sahaja tetapi mereka tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi untuk topik-topik lain.

Justeru, penyelesaian masalah dalam matematik ialah fokus kurikulum dan menjadi tujuan utama semua pengajaran dan aktiviti matematik KSSR. Penyelesaian masalah bukanlah satu topik yang berasingan tetapi satu proses yang meliputi seluruh program pengajaran dan perlu diberi penekanan yang lebih selain penguasaan konsep asas demi untuk melahirkan insan kelas pertama.


1.2 Latar Belakang Kajian

Pelbagai usaha telah dijalankan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran matematik. Antaranya  mempelbagaikan strategi dan heuristik, melaksanakan pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif iaitu pengintegrasian teknologi serta melaksanakan KBAT  dalam penyelesaian masalah matematik. Semua tindakan ini adalah untuk meningkatkan kebolehan pelajar dalam menguasai ilmu matematik. Menurut Noor Azlan (1995), dalam Sejarah Perkembangan Pendidikan di Malaysia, kurikulum mata pelajaran matematik telah mengalami banyak perubahan sejak merdeka hinggalah sekarang. Begitu juga dengan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa peka terhadap kualiti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

Penyelesaian masalah  merupakan satu komponen penting dalam pengajaran matematik kerana ia terkandung dalam semua topik pembelajaran. Ia juga merupakan bentuk pembelajaran pada tahap yang tertinggi (Gagne, 1985). Penguasaan kemahiran penyelesaian masalah ini perlu diberi penekanan sewajarnya supaya pelajar dapat menyelesaikan pelbagai masalah secara berkesan. Penggunaan pelbagai strategi dalam penyelesaian masalah termasuk langkah penyelesaian perlu diperluaskan penggunaannya. Menurut Lim Poh Moi (1998) perkembangan pemikiran yang mantik, sistematik, analitis, kritis serta penaakulan yang sah bagi melahirkan individu yang berfikiran secara mantik dan rasional. Bagi meningkatkan penguasaan murid dalam penyelesaian masalah matematik, pelajar hendaklah dapat mengenalpasti komponen yang terdapat dalam masalah yang diberikan.

Satu kaedah pengajaran matematik iaitu kaedah Model Method  didapati berkesan dalam penyelesaian masalah matematik. Ia boleh membantu meningkatkan kefahaman dan memberi gambaran terhadap masalah secara mudah dan seterusnya menyelesaikan masalah tersebut. Pengajaran menggunakan kaedah ini telah dijalankan oleh 86% sekolah rendah di Singapura (Clark, 2010). Kaedah Model Bar yang digunakan di Singapura dan negara barat lain didapati sangat berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran penyelesaian masalah di mana pelajar diminta untuk membina gambarajah bar daripada masalah yang diberi. Ia telah didedahkan dan dijalankan kepada pelajar bermula dari gred 2 lagi dan diteruskan sehingga  ke peringkat menengah. Kaedah ini sangat membantu pelajar dalam mendapatkan gambaran dalam bentuk visual dan seterusnya mengetahui operasi yang perlu dijalankan dalam menyelesaikan penyelesaian masalah matematik.

Pengkaji terpanggil untuk mengkaji dan menguji keberkesanan kaedah ini terutamanya kepada pelajar tahap satu. Merujuk teori perkembangan Jean Piaget, umur 7 hingga 11 tahun merupakan tahap operasi konkrit. Bagi murid-murid tahap satu yang terdiri daripada tahun satu, dua dan tiga, minda dan pemikiran mereka masih lagi belum berupaya untuk mencerna dan memahami idea-idea abstrak. Mereka sangat memerlukan bahan-bahan konkrit dan model-model pembelajaran bagi membantu mereka memahami konsep dan penyelesaian masalah dalam subjek Matematik.1.3  Pernyataan Masalah

Penyelesaian masalah ialah satu bidang matematik yang tersendiri dan istimewa kerana perkara ini lebih berkait rapat dengan situasi dan pengalaman harian. Penyelesaian masalah merupakan kemuncak bagi melengkapkan setiap topik dan konsep matematik yang dipelajari sebab ianya menguji kepintaran berfikir dan kemahiran lain seperti kemahiran dalam fakta asas, menaakul masalah, operasi, menyusun data, menggunakan pelbagai konsep matematik dan menyemak secara logik.

Matematik sering dianggap oleh pelajar sebagai mata pelajaran yang sukar dipelajari. Bagi pelajar yang mengalami kesukaran dalam memahami konsep dan kemahiran matematik perlu dikenalpasti bidang kelemahan mereka dari awal. Dengan membuat diagnostik pada peringkat awal, program-program pemulihan yang bersesuaian  dapat dilaksanakan sebelum melangkah ke tahap pembelajaran matematik yang lebih tinggi. Dikhuatiri jika tidak dibantu dan dibimbing, mereka akan terus berhadapan dengan kegagalan yang akhirnya akan hilang motivasi untuk belajar dan seterusnya membenci mata pelajaran matematik.

Pada umumnya pendidik matematik masa kini telah bersetuju bahawa pengajaran dan pembelajaran penyelesaian masalah adalah aktiviti bilik darjah yang penting dan perlu diberikan perhatian. Justeru itu, penumpuan telah diberikan kepada penggubalan kurikulum yang mementingkan penguasaan kemahiran dan strategi penyelesaian masalah. Teknik yang sesuai juga diamalkan untuk menilai tahap prestasi pelajar dan mengenal pasti kesukaran yang dihadapi pelajar dalam penyelesaian masalah matematik berayat (Yeong, 2009).

Proses memahami masalah merupakan peringkat kedua berdasarkan teori Taksonomi Bloom dalam pembelajaran matematik. Peringkat pemahaman masalah adalah penting untuk memilih heuristik yang bersesuaian bagi menyelesaikan masalah.  Justeru, dalam penyelesaian masalah  kita perlu mengetahui persoalan-persoalan berikut :

i)          Adakah guru telah melaksanakan kaedah penyelesaian masalah yang bersesuaian semasa menjalankan pengajaran dan pembelajaran ?
ii)         Adakah guru menggunakan alat bantu mengajar yang dicadangkan oleh pakar        matematik semasa menerangkan konsep atau semasa proses pengajaran dan                  pembelajaran berlaku ?
iii)        Adakah murid telah menguasai sepenuhnya operasi asas semasa di tahun 1 ?

Berdasarkan kepada pengalaman mengajar matematik tahap satu selama sepuluh tahun, didapati sebahagian murid agak sukar untuk menyelesaikan masalah matematik dan sering bertanya guru untuk menentukan operasi yang akan digunakan apabila menjawab soalan penyelesaian masalah. Pengkaji rasa terpanggil untuk mengkaji masalah ini, dengan menggunakan Model Method dan melihat akan keberkesanannya.  

1.4  Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual kajian telah dibentuk supaya kertas projek ini tidak terkeluar dari objektif dan hanya membincangkan teori-teori yang berkaitan sahaja.
Soalan penyelesaian masalah
(Darab & Bahagi)

Model Method

Kaedah Konvensional

Keberkesanan Kaedah
 


Rajah 1.1 : Kerangka konseptual
Kerangka konseptual merupakan asas kepada  keseluruhan kajian. Ianya menunjukkan hubungan di antara penyelesaian masalah dalam operasi darab dan bahagi dengan keberkesanan Model Method yang dilaksanakan. Penyelidik dalam kajian ini juga cuba meninjau adakah terdapat hubungan antara prestasi dan minat pelajar dengan heuristik yang dijalankan.

1.5  Objektif Kajian

Kajian ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana  keberkesanan penggunaan Model Method dalam penyelesaian masalah darab dan bahagi tahun 2. Kajian ini juga bertujuan   membantu meningkatkan pencapaian pelajar dalam penyelesaian masalah Matematik Tahun 2. Kajian ini akan menumpukan kepada dua operasi asas matematik iaitu darab dan bahagi.

Kajian ini secara terperincinya ingin mencapai objektif berikut :
i.                    Mengenalpasti keberkesanan menggunakan Model Method dalam penyelesaian masalah matematik darab dan bahagi Tahun 2.
ii.                  Mengenalpasti punca-punca kesilapan murid menyelesaikan masalah menggunakan Model Method.
iii.                Mengenalpasti sama ada minat murid terhadap matematik meningkat selepas  menggunakan Model Method dalam penyelesaian masalah matematik.

     
1.6  Soalan Kajian

Berikut adalah persoalan-persoalan yang berkaitan bagi mencapai tujuan dan objektif kajian ini, iaitu :
a)      Adakah pencapaian murid meningkat apabila menggunakan Model Method?
b)      Adakah murid melakukan kesilapan semasa menyelesaikan masalah apabila menggunakan Model Method?
c)      Adakah minat murid meningkat dalam pembelajaran matematik apabila menggunakan Model Method?

1.7  Kepentingan Kajian

Kajian yang dijalankan ini diharapkan akan dapat membantu dan memberi manfaat kepada pemahaman pelajar dalam penyelesaian masalah matematik tahun 2. Kajian ini juga memberi gambaran sebenar terhadap kesukaran yang dihadapi oleh pelajar dalam penyelesaian masalah matematik. Penggunaan Model Method di dalam penyelesaian masalah matematik  yang dianalisis dalam kajian ini memberikan maklumat yang berguna bagi membantu guru-guru matematik menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang terbaik, khususnya penyelesaian masalah matematik. Ia adalah untuk melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran seorang guru terhadap penyelesaian masalah matematik.

Selain itu, diharap kajian ini juga dapat membantu pelajar supaya lebih berkeyakinan dan lebih sistematik dalam proses pembelajaran dan menjawab soalan penyelesaian masalah matematik  daripada yang mudah hinggalah kepada yang lebih kompleks serta memastikan guru dapat mewujudkan suatu pengajaran yang berkesan bagi meningkatkan tahap pencapaian dalam mata pelajaran matematik. Kajian ini juga diharapkan akan menjadi salah satu bahan rujukan untuk penyelidik lain yang berminat untuk membuat kajian lanjutan.


1.8  Batasan Kajian

Batasan kajian ini hanya tertumpu pada sebuah sekolah sahaja iaitu Sekolah Kebangsaan Bukit Sentosa, Rawang. Kajian ini melibatkan 60 orang pelajar Tahun 2 yang merupakan murid perdana berdasarkan saringan linus di tahun 1, 2014. Pengkaji menggunakan keputusan gred matematik sekolah untuk melihat tahap pencapaian awal dalam bidang matematik. Melalui pemerhatian di dalam kelas dan ujian saringan linus, pengkaji juga mendapati tahap penguasaan dan pemahaman mereka dalam soalan penyelesaian masalah matematik agak lemah. Faktor-faktor lain seperti taraf ekonomi, penguasaan bahasa, latar belakang keluarga, kecacatan fizikal dan jenis kaum tidak diambil kira dalam kajian ini. Pengkaji ingin melihat keberkesanan penggunaan Model Method dalam penyelesaian masalah matematik di kalangan pelajar tersebut. Hasil kajian ini tidak menyeluruh kepada semua murid Tahun 2 di sekolah ini.

1.9  Definisi Operasional

Definisi-definisi yang digunakan dalam skop kajian ini adalah seperti di bawah :

1.9.1        Keberkesanan

Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2007), keberkesanan ialah perihal berkesan, berkesannya ( sesuatu tindakan, perubahan dan sebagainya ). Melalui kajian ini, penyelidik mahu melihat keberkesanan pelajar dalam meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah matematik selepas pengajaran penyelesaian masalah Model Method dijalankan. Keberkesanan ini diukur berdasarkan peningkatan skor ujian pra dan juga ujian pos yang akan dijalankan.

1.9.2        Model Method

Model Method merupakan satu kaedah penyelesaian matematik yang telah lama diaplikasikan di Singapura.  Satu heuristic yang berkesan dan digunakan dalam buku teks sekolah rendah di Singapura dinamakan gambar rajah jalur (Beckmann, 2004). “ The model method, introduced in 1983, is well accepted today by most primary school teachers, many average pupils and educated parents still find drawing block models difficult, especially when it comes to solving the word problems in arithmetic (Kho, 1987). Kajian ini akan  menguji keberkesanan kaedah  ini dalam menyelesaikan masalah matematik murid tahun 2.

1.9.3 Penyelesaian Masalah

Menurut Polya (1962), penyelesaian masalah merupakan suatu cara mencari jalan keluar dari sesuatu kesukaran atau satu cara mengatasi sesuatu halangan dan mencapai sesuatu matlamat yang tidak boleh diperolehi secara serta-merta. Dari sudut pendidikan matematik, penyelesaian masalah adalah suatu proses menangani situasi baru, membina hubungan antara fakta, mengenalpasti matlamat dan mencuba semua strategi yang mungkin ke arah mencapai matlamat (Szetela & Cynthia, 1992). Dalam kajian ini, penyelesaian masalah merujuk kepada item yang digunakan untuk melihat keupayaan pelajar dalam penyelesaian masalah matematik darab dan bahagi nombor.

1.10          Rumusan

Secara keseluruhannya,  bab ini menghuraikan latar belakang, pernyataan masalah, kerangka konseptual, tujuan, kepentingan dan batasan kajian. Sebagai rumusan, kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti keberkesanan  Model Method dalam menyelesaikan soalan penyelesaian masalah darab dan bahagi tahun 2. Melalui kajian ini, pengkaji ingin melihat sama ada pengunaan Model Method dapat meningkatkan pencapaian murid atau pun tidak.

Pengkaji juga ingin melihat sama ada penggunaan Model Method mempengaruhi minat murid terhadap soalan penyelesaian masalah. Penggunaan Model Method yang lebih berbentuk  visualisasi dalam penyelesaian masalah ini diharap dapat membantu murid menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik darab dan bahagi tahun 2 dengan lebih berkeyakinan dan lebih sistematik dalam proses pembelajaran dan memastikan guru dapat mewujudkan suatu pengajaran yang berkesan bagi meningkatkan tahap pencapaian dalam mata pelajaran matematik.RUJUKAN

Mahizer b. Hamzah, Abdul Talib b. Mohamed Hashim, Noraini bt. Mohamed Noh dan Norazilawati bt. Abdullah; Modul KRL 3033 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah, UPSI, Tanjong Malim, Perak.

Noor Shah b. Saad(Ph.D), Kor Liew Kee(Ph.D), Mohd Uzi b. Dollah(Ph.D) dan Rosidah bt. Ahmad(Ph.D); Modul KRM 3053 Kemahiran dalam Matematik, 2014, UPSI, Tanjong Malim, Perak.


Diambil pada 16 Mac 2015 daripada http://www.thedailyriff.com/WordProblems.pdf

Diambil pada 16 Mac 2015 daripada  http://www.wikihow.com/Teach-Singapore-Math
Diambil pada 20 Mac 2015 daripada http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore_mathRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...