Sabtu, Mei 23, 2015

KRM 3053 CABARAN PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI DALAM P&P


Cabaran Mengintegrasikan Teknologi dan Cara Mengatasi

1.0  PENDAHULUAN
Proses globalisasi telah menyebabkan wujudnya konsep dunia tanpa sempadan, konsep liberalisasi maklumat, konsep pembelajaran global dan konsep perubahan tingkah laku (Nesbit & Adesope 2006). Melalui Dasar Pembangunan Negara dalam Rancangan Malaysia Kelapan (2001-2008) pula menegaskan kepentingan membangunkan dan memperluaskan penggunaan teknologi maklumat dalam pembangunan pendidikan. Langkah ini bertujuan merancakkan pertumbuhan, melatih professional, meningkatkan produktiviti, memodenkan pengurusan teknologi maklumat dan pengetahuan, mengurangi jurang digital dan mempastikan semua rakyat mendapat manfaat daripada ICT. Justeru, penggunaan teknologi dan ICT telah memberi kesan  yang besar ke atas anjakan perubahan sistem pengurusan pendidikan di sekolah.
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, teknologi adalah berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan, dan penyebaran maklumat melalui teknologi komputer dan telekomunikasi. Namun, teknologi bukanlah semata-mata alat dan mesin sahaja. Ia merangkumi proses dan idea. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea, manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Ini bermakna dalam merancang sesuatu pengajaran, perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea sama ada dalam bentuk teori, pendekatan, kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting (Heinich, Molenda & Russell, 1983).
Teknologi pendidikan adalah gabungan manusia, ide, alat-alat, teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada proses pendidikan (Crowell, 1971-Encylopedia of Education). Penggunaan teknologi  dalam pengajaran dan pembelajaran (p&p) bermaksud proses pengajaran yang melibatkan penerapan teknologi seperti komputer, kalkulator serta menggunakan bahan bantu mengajar berunsurkan ICT dalam pengajaran. Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas yang berteraskan teknologi merupakan satu proses yang penting dalam memperkembangkan ilmu dan pengalaman pelajar untuk meneroka dan memahami maklumat baru yang bakal disampaikan oleh guru mereka tidak kiralah dalam subjek apa pun.
Setiap perkara yang berlaku ada pro dan kontranya. Begitu jugalah dengan pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik ini. Terdapat pelbagai cabaran terutama dari pihak yang melaksana dan juga dari aspek alatan dan perkembangan teknologi sendiri yang mengalami perubahan yang pesat. Di sini akan membincangkan empat cabaran dengan cadangan bagi mengatasinya.

2.0  CABARAN MENGINTEGRASIKAN TEKNOLOGI DAN CARA MENGATASI
Teknologi dapat  membantu guru-guru menghasilkan bahan pengajaran yang lebih menarik dan aplikasinya dalam proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadikan suasana lebih aktif dan menyeronokkan.
Banyak alat elektronik yang telah direka untuk kegunaan pendidikan pada era teknokratik ini. Bagi mata pelajaran Matematik terdapat beberapa jenis teknologi yang sesuai digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Antaranya ialah kalkulator, kalkulator saintifik, kalkulator grafik, smart boards, perisian, lembaran elektronik (spreadsheets), video, flash dan lain-lain. Penggunaan teknologi ini dalam p&p matematik mampu meningkatkan lagi kefahaman tentang sesuatu konsep, memberi gambaran visual, memudahkan pengiraan kompleks, merangsang murid untuk belajar dengan berkesan dan dapat meningkatkan daya kreativiti, inovasi dan imaginasi murid.
Malangnya, penggunaan teknologi dan ict secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah masih lagi terhad. Situasi ini berlaku kerana wujudnya pelbagai kekangan dan cabaran dalam pengintegrasian teknologi terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik di sekolah.
Cabaran-cabaran yang dimaksudkan ialah daripada aspek :

2.1     Kesediaan Guru.
Guru adalah agen perubahan sosial melalui ilmu dan kemahiran yang dimiliki. Pemikiran guru mestilah lebih bersifat keterbukaan dalam menerima perubahan-perubahan baru dalam dunia pendidikan. Maizun Binti Jamil (2009) menyokong pendapat Steers & Black (1994) iaitu persediaan mental, pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan anggota adalah penting ke arah sesuatu perubahan dalam sesebuah organisasi.
Namun, jika diperhatikan dalam senario dunia pendidikan hari ini, terdapat guru-guru yang telah lama berkhidmat dalam dunia pendidikan enggan mengubahsuai corak pengajaran dan pembelajaran serta tidak bersedia melaksanakan pembelajaran dinamik dalam konteks penggunaan teknologi . Mereka telah sebati dengan kaedah tradisional dan sukar membuat penyesuaian dengan teknologi. Mereka masih menggunakan buku teks serta papan tulis semata-mata dan tidak mempunyai alternatif kaedah pengajaran yang terkini.
Sesetengah guru juga merasakan penggunaan kaedah pengajaran konvensional sudah cukup untuk menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di dalam bilik darjah, dan tidak bersedia untuk berubah dan mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik kerana masih terpengaruh dengan pendidikan berorientasikan peperiksaan.

Cara Mengatasi
Bagi mengatasi permasalahan ini, perubahan sikap guru sendiri amatlah penting. Guru-guru perlulah bersedia menerima perubahan dari segi mental dan fizikal dengan fikiran terbuka dan positif serta berusaha menangani perubahan untuk mengintegrasikan teknologi dan ict dalam pengajaran dan pembelajaran secara berkesan.
Holmes (1999), memberi pandangan bahawa integrasi teknologi dalam p&p memerlukan guru yang bersedia dan fleksibel menggunakan teknologi dalam pengajaran harian bagi mata pelajaran yang diajar. Guru perlu membuat persediaan untuk menyesuaikan diri dengan alat teknologi pengajaran yang baru seperti komputer dan internet dan menguasai pedagogi untuk mengurus kelas. Ini menyokong pendapat Yushau (2006) iaitu untuk memastikan komputer digunakan secara meluas dalam kelas matematik, guru perlu membina sikap positif terhadap teknologi.
Guru juga perlu mengubah kaedah mengajar. Guru perlu menghubungkan penggunaan teknologi dengan konsep yang diajar (Hughes, 2004). Justeru itu, dalam situasi pembelajaran, guru perlu membuat perkaitan yang eksplisit atau jelas antara teknologi dan pengetahuan professional mereka sebagai kaedah, atau kandungan subjek yang diajar. Guru juga perlu ingat, teknologi digunakan sebagai alat penyampaian dan bahan bantu belajar bagi pemahaman konsep dan aplikasi murid dan bukannya objek pembelajaran supaya pengajaran dan pembelajaran matematik tidak lari dari landasan yang sepatutnya.

2.2     Pengetahuan Guru.
Pengetahuan manusia umumnya adalah sangat terbatas dan berada di takuk lama jika tidak ada inisiatif untuk menambahkan ilmu. Pengetahuan adalah merujuk kepada peringkat ilmu tertentu yang dipunyai oleh individu (Anderson, 1983). Selain itu, pengetahuan adalah berkait rapat dengan pengalaman serta kemahiran yang dimilikinya. Menurut Becker & Watt (1966), ada kalangan guru yang ‘buta teknologi maklumat dan komunikasi’, menyebabkan timbul sikap negatif dan tidak berminat mengajar menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi.
Oleh itu, guru-guru perlulah meningkatkan kemahiran  mereka dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) agar  lebih kreatif dan inovatif dalam mengaplikasikan teknik pembelajaran di samping memiliki ilmu dan pengetahuan lebih luas. Guru-guru yang tidak cekap menggunakan peralatan ICT seperti pemancar LCD dan laptop, perkara ini akan menimbulkan masalah. Ketidakcekapan mengendalikan alatan teknologi ini akan mengambil masa yang lama untuk menyediakan peralatan sebelum memulakan proses pengajaran. Akibatnya, masa di bilik darjah terbazir begitu sahaja memandangkan guru terkial-kial menggunakan peralatan ICT yang disediakan pihak sekolah.
Terdapat juga guru-guru yang tidak memahami nilai penggunaan teknologi maklumat ini menyebabkan mereka malas untuk menyediakan bahan atau peralatan teknologi maklumat dan komunikasi untuk pengajaran. Mereka juga menjadi malas untuk belajar serta mendalami ilmu teknologi maklumat. Penggunaan teknologi maklumat seolah-olah memberi satu bebanan kepada mereka ketika sesi pengajaran dan pembelajaran.
Menurut (Norizan Abdul Razak, 1997) dalam kajian kesediaan guru menggunakan teknologi maklumat dalam pengajaran membuktikan bahawa guru-guru masih lagi ragu-ragu dan takut untuk menggunakan komputer dalam pengajaran mereka. Malah ada juga guru-guru yang berminat untuk belajar tetapi berputus asa kerana merasakan sukar untuk menguasai bidang teknologi maklumat. Perkara ini menjadi salah satu perkara yang membantutkan pengintegrasian teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik yang berkesan di sekolah.

Cara Mengatasi
Bagi mengatasi kelemahan ini, guru-guru sewajarnya mengambil inisiatif sendiri tanpa perlu menunggu tindakan pihak berwajib untuk menambahkan ilmu pengetahuan tentang tatacara penggunaan alatan ict dan aplikasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru boleh melayari internet, menggunakan buku-buku rujukan dan merujuk tutor atau pakar ict yang ada di sekolah atau daerah bagi mendalami ilmu berkaitan teknologi ini.
Selain itu, pihak pentadbiran sekolah juga boleh menganjurkan kursus dalaman tentang pengendalian alatan teknologi dan cara-cara menghasilkan bahan pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi kepada guru-guru yang kurang mahir.
Pihak kerajaan  juga wajar mengambil langkah untuk memberi latihan intensif  kepada guru-guru menerusi program dan kursus khas seperti program Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP), taklimat khas dan hands-on tentang penggunaan ICT dalam pengajaran dalam pembelajaran pelajar oleh tenaga pengajar yang terlatih. Semasa LDP,guru-guru ini diajar mengenai penggunaan Microsoft Word, Microsoft Excel, pengurusan emel, blog dan sebagainya yang berkaitan.

2.3     Faktor Murid.
Faktor murid juga tidak dinafikan memberi cabaran untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran secara berkesan. Ini kerana wujudnya ketidakseimbangan antara murid daripada pelbagai aspek. Murid mempunyai pelbagai kecerdasan dan aras pembelajaran. Jadi, ada murid yang tidak tahu menggunakan dan memahami bahasa komputer kerana  latar belakang dan tahap ekonomi murid yang tidak mampu dan tidak pernah mempunyai serta menggunakan alatan teknologi seperti komputer, internet dan wifi di rumah.  Ini menyebabkan kesukaran pihak guru untuk menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.
Kebanyakan program pendidikan yang dibangunkan dalam bentuk ICT harus digunakan secara dua hala, iaitu memerlukan interaksi balas daripada pelajar. Namun, hal ini tidak dapat dilaksanakan jika pelajar tidak tahu dan takut menggunakan alatan dan gajet ICT. Situasi ini berlaku terutamanya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Ini akan menyebabkan wujudnya jurang digital antara murid dan secara tidak langsung turut memberikan impak terhadap kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi  digital di sekolah lantas membantutkan pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran matematik.
Ab. Rahim Selamat (1992) menyatakan bahawa situasi jurang digital menyebabkan pengajaran guru kurang berkesan dan tidak dapat diaplikasi di luar bilik darjah memandangkan  sosioekonomi  murid–murid di luar bandar yang rendah. Penggunaan komputer yang terhad dan tidak berterusan boleh membantutkan penerimaan ilmu pengetahuan yang hendak disampaikan. Selain daripada itu juga, Ab. Rahim Selamat (1992) mengakui wujudnya jurang perbezaan dari segi taburan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi di antara kawasan Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak serta kawasan Lembah Kelang dan kawasan lain di Semenanjung Malaysia.


Cara Mengatasi
Bagi mengatasi masalah ini, guru-guru boleh mempelbagaikan aktiviti pengajaran yang mengintegrasikan teknologi dalam bilik darjah seperti menulis nombor, mewarna pecahan dan melukis gambar dengan menggunakan lembaran spreadsheet atau power point. Murid digalakkan secara aktif untuk melibatkan diri dalam pengajaran terutamanya kepada murid yang tidak mempunyai kemudahan ict di rumah. Guru juga boleh memberikan ganjaran kepada murid yang menunjukkan peningkatan dan berani mencuba untuk menggunakan kemudahan yang ada di sekolah.
Pihak sekolah juga boleh membantu dengan menganjurkan kelas komputer kepada murid-murid yang tidak berkemampuan. Wujudkan pelbagai program dan pertandingan semasa minggu panitia matematik dan murid boleh mengambil bahagian dengan mengaksesnya melalui frog-vle. Ganjaran dan hadiah boleh disediakan bagi menggalakkan murid sentiasa mengakses internet, membuat latihan serta menyertai peraduan yang dianjurkan.
Pihak kerajaan disarankan untuk menyediakan peralatan komputer untuk diletakkan di tempat-tempat strategik dalam kawasan sekolah bagi kemudahan murid yang tidak berkemampuan memiliki alatan komputer di rumah seperti yang disediakan kepada sekolah-sekolah bestari dan asrama penuh. Sekolah aliran perdana juga tidak seharusnya dianaktirikan dalam menikmati kemudahan sebegitu.
           
2.4     Kekurangan Prasarana dan Penyelenggaraan Alatan.
Cabaran masa kini dan akan datang dalam sektor pendidikan ialah penyediaan prasarana komputer yang lengkap untuk kaedah pengajaran dan pembelajaran secara menyeluruh ke semua sekolah. Bukan mudah untuk menyediakan kemudahan komputer bagi semua pelajar. Ini bermakna kemudahan komputer tidak terhad kepada golongan tertentu sahaja tetapi melibatkan keseluruhan pelajar tanpa mengira status ekonomi, sosial, kaum dan sebagainya.
Oleh yang demikian, kemudahan alatan teknologi dan ict yang ada di sekolah pada masa kini adalah tidak seragam dan tidak mengikut nisbah murid yang sepatutnya. Ada sekolah yang hanya meletakkan komputer di makmal sahaja dan ada yang disediakan dalam kelas-kelas serta kawasan tertentu sahaja. Ketidakseragaman ini menimbulkan masalah dan cabaran untuk guru bagi mengaplikasikannya dalam pengajaran dan pembelajaran terutamanya matematik.
Pihak sekolah juga tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi bagi membiayai berbagai-bagai kos penggunaan teknologi terutamanya untuk penyelenggaraan alatan. Selain itu, kelemahan kepimpinan sekolah yang kurang komited terhadap penggunaan ICT juga boleh menyebabkan sekolah tertinggal dari arus perubahan perdana yang berlaku seterusnya mengakibatkan sekolah gagal memainkan peranan positif bagi membangunkan pelajar supaya celik komputer, terutama di kawasan luar bandar.

Cara Mengatasi
Sebagai cadangan mengatasinya, pihak sekolah perlu memperbaiki infrastruktur teknologi dan alatan ict yang sedia ada seperti kemudahan komputer, LCD, lebar jalur tinggi yang bersepadu dan sambungan Internet serta makmal komputer secara berkala bagi menjaga jangka hayat penggunaannya. Selain itu, alatan -alatan ini perlu sentiasa ditambahnilai(upgrade) sejajar dengan perkembangan teknologi terkini supaya tidak ketinggalan zaman.
Pihak sekolah juga perlu meningkatkan infostruktur seperti rangkaian, kandungan tempatan, insentif dan perundangan untuk membentuk persekitaran yang membolehkan penyediaan infostruktur.
Bagi mengurangkan kos untuk menyelenggara alatan yang mahal dari pihak luar, sekolah boleh memberikan saguhati kepada guru-guru pakar yang ada untuk menjaga dan menyelenggara alatan secara berkala.

3.0  KESIMPULAN
Keberkesanan penggunaan teknologi dan ict dalam pengajaran dan pembelajaran memang tidak dapat dinafikan. Ia dapat menambahkan minat murid untuk belajar dan mengenali sesuatu secara lebih dekat dan mendalam. Namun kekangan dan birokrasi serta ketahanan komputer itu sendiri menjadikan ia kurang diminati untuk digunakan.
Apa yang lebih penting dalam pengajaran dan pendidikan  ialah pedagogi bukanlah penggunaan teknologi semata-mata. Teknologi tidak boleh menggantikan kefahaman bermakna dan tabiat menggunakan teknologi untuk memperoleh jawapan dengan cepat boleh menghasilkan kesan sebaliknya.
Oleh itu, dalam penggunaan teknologi bagi pengajaran dan pembelajaran matematik ada beberapa perkara yang harus dielakkan oleh guru. Pertamanya, guru tidak boleh terlalu berfokus kepada teknologi dan kurang kepada matematik. Ini kerana, teknologi hanyalah sebagai alat dan bukannya objek pembelajaran. Kedua, guru harus mengelakkan daripada menggunakan teknologi secara ekslusif. Teknologi secara tabiinya adalah abstrak. Pembelajaran akan menjadi bermakna jika teknologi digunakan dengan alat-alat lain seperti bahan manipulatif. Pembelajaran tidak akan menjadi bermakna jika pelajar tidak diminta untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar.
Guru-guru harus sedar banyak perkara yang perlu dipertimbangkan yang berkaitan tentang kelebihan relatif mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik secara berkesan terutamanya dari segi kesesuaiannya, kompleksitinya, kenampakannya serta mestilah boleh dicuba. Menurut Harold Wenglingsky dari Princeton, komputer boleh meningkatkan pencapaian murid sekaligus dapat meningkatkan suasana sekolah ke arah yang lebih baik. Namun ia harus diletakkan pada tempat yang sesuai dan digunakan dengan cara yang betul. Jika tidak, komputer akan muncul sebagai sesuatu yang memberi mudarat kepada kita.
Kesimpulannya penguasaan guru dalam bidang teknologi dan ict merupakan satu elemen penting dan satu bonus dalam kerjayanya sebagai pendidik. Kelebihan menguasai dan mengendalikan alatan teknologi dan ict mempunyai tujuan tersendiri dalam meningkatkan prestasi murid sekaligus bagi memartabatkan bidang pendidikan negara.
Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...